ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen van McX Jewelry zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden accepteert.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke toestemming van McX Jewelry.

Artikel 2. Overeenkomsten.
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door McX Jewelry. McX Jewelry is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum als het om leveringen binnen Nederland gaat, en binnen eenentwintig (21) dagen als het om leveringen buiten Nederland gaat, tenzij anders schriftelijk bevestigd door McX Jewelry.
3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van ontvangst op de rekening van McX Jewelry.
3.4 Indien u met de betaling in gebreke blijft, is McX Jewelry gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.
3.5 Alle aanbiedingen van McX Jewelry zijn vrijblijvend en McX Jewelry behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering/facturering, heeft u het recht de bestelling te annuleren binnen vijf (5) dagen na melding van de prijsverhoging door McX Jewelry.

Artikel 4. Levering.
4.1 De door McX Jewelry opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, noch het recht uw bestelling te annuleren.

Artikel 5. Eigendom.
5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u McX Jewelry verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico aangaande de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op u.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te bekijken of de producten aan de afspraken voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u McX Jewelry daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de levering, op de hoogte te brengen.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de afspraken voldoen, heeft McX Jewelry de keuze de producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan McX Jewelry terug te sturen. Retourzendingen worden alleen behandeld indien het product onbeschadigd en ongedragen is en tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de klant.
6.4 McX Jewelry kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook, ontstaan tijdens het transport van de goederen.
6.4a McX Jewelry kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook ontstaan door onjuist gebruik van welk product dan ook.
6.5 Indien de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een nieuwe, toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 7. Merken/Copyright
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van McX Jewelry. Zonder schriftelijke toestemming van McX Jewelry is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken.